ReadyPlanet.com
dot
dot
วัดสำคัญ
dot
bulletวัดพระแก้ว
bulletคณะสงฆ์อำเภอคำเขื่อนแก้ว
bulletวัดพระธรรมกาย
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletมติชน
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletข่าวสด
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletไทยโพสต์
dot
Web น่าสนใจ
dot
bulletสำนักพระราชวัง
bulletgoogle
bulletคำสอนของพ่อ
bulletบริษัท มิสลิลลี่ จำกัด
bulletทำดีเพื่อพ่อ
bulletธรรมะออนไลน์
bulletปัญญาไทย
dot
มูลนิธิ
dot
bulletมูลนิธิชัยพัฒนา
bulletมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
dot
สถาบันการศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
bulletมหามกุฏราชวิทยาลัย
dot
โรงเรียน
dot
bulletโรงเรียนปากเกร็ด
bulletโรงเรียนวัดบางพูดใน
bulletโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
bulletโรงเรียนราชวินิตบางเขน
bulletโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
bulletเทศบาลตำบลห้องแซง
dot
ชมรมต่างๆ
dot
bulletชมรมฅนภูไท22
bulletข้อมูลตำบลห้องแซง
dot
รับข่าวสาร - จากชมรม

dot
bulletวัดป่าจันทวนาราม 2012
bulletโครงการลานบูญลานปํญญา


Bualuang IBanking
ธนาคารกสิกร


พระครูสุตาลังการ

  

 

พระครูสุตาลังการ

(สมหมาย  กลฺยาโณ .., ..เอก)

เจ้าอาวาสวัดป่าจันทวนาราม , รองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา 

     

สถานะเดิม

                        ชื่อ  สมหมาย  นามสกุล  ทับแสง   

                       

                        เกิดวันจันทร์  แรม  ๑๒  ค่ำ  เดือน  ๑๑  ปีชวด

 

ตรงกับวันที่ ๑๗ ตุลาคม  .. ๒๕๐๓          

 

ณ บ้านเลขที่ ๑๒๕  หมู่ที่   ๑๑  ตำบลห้องแซง  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

        

บิดาชื่อ  นายใส   มารดาชื่อ  นางต้อม   นามสกุล   ทับแสง

 

 

 

 

บรรพชาอุปสมบท

วันอังคาร  แรม  ๑๕  ค่ำ  เดือน    ปีชวด 

 

ตรงกับวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  .. ๒๕๒๗

 

  พัทธสีมาวัดโพธาราม  ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

 

 

 

นามพระอุปัชฌาย์

                                

                              พระครูเขมกิจโกศล  วัดเขมไชยาราม  ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 

นามพระกรรมวาจาจารย์

                               

                              เจ้าอธิการขุน  สุรปญโญ  วัดโชติการาม ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 

นามพระอนุสาวนาจารย์

                               

                               พระเดชา  ญาณธโร     วัดศรีบุญเรือง   ตำบลสวาท  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

 

วิทยฐานะ

                                พ..๒๕๑๗ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่       จากโรงเรียนชุมชนห้องแซง  

                                                   

                                                   ตำบลห้องแซง  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

 

 

 

                                พ..๒๕๓๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก     ในสนามหลวง    สำนักศาสนศึกษา

  

    วัดโพธาราม  ตำบลห้องแซง   อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

 

                                ..๒๕๓๖ สอบได้  ..    ในสนามหลวง  สำนักศาสนศึกษาวัดบูรพารามใต้

                                                   

                                                    ตำบลทรายมูล  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร

 

  

  

 

 

 

งานการปกครอง

                             

                                พ..๒๕๓๖   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดป่าจันทวนาราม

                                                   

                                                        ตามตราตั้งที่  ๒๒/๒๕๓๖  ลงวันที่  ๑๐  ธันวาคม  .. ๒๕๓๖

 

                                พ..๒๕๔๒   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   เจ้าคณะตำบลสามัคคี

                                                    

                                             ตามตราตั้งที่  /๒๕๔๒   ลงวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๒

 

        พ..๒๕๔๓     ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   พระอุปัชฌาย์

    

         ตามตราตั้งที่  ๕๔/๕๒๔๓    ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓

 

        พ..๒๕๔๔      ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   รองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา

                            

                                  ตามตราตั้งที่  /๒๕๔๔   ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๔๔

 

 

 

 

 

 

งานการศาสนศึกษา

                               

                             ..  ๒๕๓๒      ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมอาสาประจำจังหวัดยโสธร

             ..  ๒๕๓๖      ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำ

                                                          

                                                         วัดป่าจันทวนาราม  ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

                             

                             ..  ๒๕๓๗      เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงภาค  ๑๐

                               

                              ..  ๒๕๓๘      ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะอำเภอให้เป็นกรรมการสอบธรรมชั้นนวกภูมิ

                                                     

                                                          วัดโพธาราม    ตำบลห้องแซง    อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

                                   

                              พ..  ๒๕๔๔      เป็นครูสอนธรรมศึกษาโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

        

                              พ..  ๒๕๔๕      เป็นกรรมการคุมห้องสอบบาลีสนามหลวง  วัดมหาธาตุ  อำเภอเมืองยโสธร 

                       

                                                         จังหวัดยโสธร

 facebook (watpajan hongsang)
วัดป่าจันทวนาราม 11 หมู่ 11 บ้านห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทร : 045-777-844